tel./fax: 22 613 91 65 p249@edu.um.warszawa.pl

REKRUTACJA

Kwalifikacja dzieci do przedszkola odbywa się w terminie ustalonym przez organ prowadzący, zwykle na przełomie lutego i marca. Jeżeli w placówce są wolne miejsca, wówczas dzieci przyjmowane są również w ciągu roku szkolnego.

Każdy rodzic, który ubiega się o przyjęcie dziecka do przedszkola powinien przedłożyć dyrektorowi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dokument ten powinien zawierać w punkcie o zaleceniach wskazanie do konieczności objęcia dziecka kształceniem w przedszkolu specjalnym.

Rodzice wypełniają również kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola, która zawiera podstawowe informacje o dziecku, jego rodzicach lub opiekunach prawnych. W celu upoważnienia innych osób do odbierania dziecka z przedszkola należy wypełnić stosowne oświadczenie.

Na pierwszym spotkaniu kwalifikacyjnym przeprowadzamy wywiad i wstępną obserwację dziecka. Następnie po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola, zapraszamy dzieci z  rodzicami na zajęcia adaptacyjne.

Dziecko rozpoczyna swoją przygodę edukacyjną w przedszkolu we wrześniu.

Harmonogram kwalifikowania dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 oraz karta zgłoszenia dziecka do przedszkola znajdują się w załącznikach poniżej.

Informacja rekrutacja 2021/2022

Kryteria rekrutacji

Karta zgłoszenia dziecka 2021