tel./fax: 22 613 91 65 ps249@eduwarszawa.pl

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne wspomaganie organizowane jest dla dzieci na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Rodzice składają do dyrektora prośbę o zorganizowanie zajęć wraz z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju organizowane jest dla dzieci w wieku przedszkolnym:

  • z różnymi zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym i społecznym,
  • z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się na terenie przedszkola z wykorzystaniem sal dydaktycznych, gabinetu logopedycznego, sali gimnastycznej lub sali doświadczania świata.

Zajęcia wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone w ich domu rodzinnym.