tel./fax: 22 613 91 65 ps249@eduwarszawa.pl

Opłaty za przedszkole

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci składające się z trzech posiłków. Odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje 100% kosztów surowca zużytego do przygotowania posiłków.

Dzienna wysokość opłaty za wyżywienie wynosi:

  • 3 posiłki – 10,85 zł;
  • 2 posiłki – 8,54 zł.

Ilość posiłków na dany dzień jest uzgadniana z firmą cateringową do godz. 14 w dniu poprzednim. W związku z tym, opłaty za wyżywienie są zwracane, jeżeli rodzic (opiekun prawny) poinformuje przedszkole o nieobecności dziecka najpóźniej w dniu poprzednim do godziny 13.00.

Informacje o nieobecności dziecka w przedszkolu należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie (tel. 22 613 91 65) Pani Magdalenie Mikos – kierownikowi gospodarczemu lub wychowawcom poszczególnych grup.

Opłaty za wyżywienie można wpłacać na rachunek bankowy:
69 1030 1508 0000 0005 5060 6135

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz za jaki miesiąc jest wnoszona opłata.

OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Od 1 września 2014 r. zwolniono z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Darowizny można wpłacać na rachunek bankowy:
16 1030 1508 0000 0005 5060 6119