tel./fax: 22 613 91 65 ps249@eduwarszawa.pl

oferta

Nasza placówka obejmuje pomocą terapeutyczno-edukacyjną dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z diagnozą:

  • sprzężonej niepełnosprawności (niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym),
  • zaburzeń ze spektrum autyzmu, któremu towarzyszy upośledzenie umysłowe,
  • zaburzeń rozwojowych, które utrudniają lub uniemożliwiają uczęszczanie do przedszkola ogólnodostępnego.

Do przedszkola przyjmujemy dzieci trzyletnie, ponieważ wczesne objęcie dziecka wielospecjalistyczną pomocą znacznie zwiększa jego szanse na jak najlepszy rozwój. Edukacja w naszym przedszkolu może trwać do 9 roku życia i daje możliwość przygotowania dziecka do kontynuowania nauki w placówce integracyjnej lub specjalnej.

Dobór zajęć, sposobu pracy i pomocy dziecku wynika z zaleceń zawartych w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz przeprowadzonej przez Zespół Terapeutyczny diagnozy rozwoju i umiejętności dziecka.

Dla każdego dziecka zespół pedagogów i specjalistów przygotowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny uwzględniający możliwości i potrzeby rozwojowe wychowanka. Następnie w czasie Zespołów Terapeutycznych omawiamy z rodzicami/prawnymi opiekunami Program oraz zaznajamiamy z metodami i technikami wykorzystywanymi w pracy terapeutycznej z dzieckiem.

Oferta naszych zajęć obejmuje m.in:

R

rehabilitację ruchową

R

muzykoterapię

R

terapię psychologiczną

R

logorytmikę

R

terapię SI

R

gimnastykę korekcyjną

R

terapię logopedyczną

oraz dodatkowo zajęcia z wykorzystaniem metody Dobrego Startu, Original Play, metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Każde dziecko bierze udział w zajęciach terapeutycznych, edukacyjnych i opiekuńczych w wymiarze od 25 do 50 godzin tygodniowo, w tym:

  • zajęciach indywidualnych, tj. terapii psychologicznej, logopedycznej, zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych (rehabilitacja), terapii integracji sensorycznej, muzykoterapii i innych,
  • zajęciach w grupie przedszkolnej, które obejmują: trening komunikacji i umiejętności społecznych, budowania relacji rówieśniczych oraz rozwoju umiejętności przedszkolnych, pracę nad samodzielnością i samoobsługą, kierowaną zabawę rówieśniczą, swobodne i kierowane zabawy w ogrodzie przedszkolnym, odpoczynek i relaks, spacery, wycieczki. Nauczyciele wszystkich grup wykorzystują różnorodne metody i formy pracy zgodnie z możliwościami indywidualnymi poszczególnych dzieci.
  • po dwa razy w tygodniu zajęciach grupowych gimnastyki korekcyjnej oraz muzykoterapii,
  • raz w tygodniu zajęcia logorytmiki, tj. zajęciach muzycznych wspierających rozwój mowy (prowadzonych przez muzykoterapeutę i logopedę),
  • zajęciach z Original Play,
  • raz w tygodniu zajęciach prowadzonych metodą Dobrego Startu.

Wszyscy pedagodzy i terapeuci zatrudnieni w przedszkolu w swojej pracy opierają się o wyniki przeprowadzonej diagnozy i realizują zadania zawarte w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym każdego dziecka