tel./fax: 22 613 91 65 ps249@eduwarszawa.pl

Organizacja pracy

Przedszkole jest czynne w godzinach 07:00-17:00.

W godzinach 07:00-08:00 działa oddział łączony – dyżuruje jedna nauczycielka z pracownikiem obsługi. W godzinach 16:00-17:00 działają dwa oddziały łączone – dyżurują dwie nauczycielki z pracownikiem obsługi.

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi przez okres 10 miesięcy (od 1 września do 30 czerwca). Podczas wakacji, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w przedszkolu organizuje się 3-tygodniowy dyżur. Termin dyżuru uzgadniany jest przez Dyrektora z organem prowadzącym i Radą Rodziców.

W przedszkolu zorganizowanych jest 6 oddziałów, w tym grupa dla dzieci z autyzmem i ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Ze względu na możliwości i rozwój dzieci zajęcia odbywają się w oddziałach 4-5 osobowych. Dodatkowo dzieci uczestniczą w zajęciach prowadzonych indywidualnie oraz mniejszych 2-3 osobowych zespołach.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i jest nieodpłatna. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.