tel./fax: 22 613 91 65 ps249@eduwarszawa.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Przedszkole Specjalne  Nr 249. Dane kontaktowe Administratora: 04-359 Warszawa, ul. Kobielska 5, tel. 22 613 91 65, adres e-mail: p249@edu.um.warszawa.pl. 

Dane osobowe dzieci, rodziców lub opiekunów prawnych, osób upoważnionych do odbioru dzieci są przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań oświatowych: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez Administratora, w szczególności: 

 • w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej i aktów wykonawczych m.in. wypełniania obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego” 
 • w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – zapewnienia bezpieczeństwa m.in. w zakresie gromadzenia informacji o osobach odbierających dzieci ( w związku z art. 102 ust. 1 pkt 6 Prawa oświatowego / art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe), realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie zdalnego nauczania w związku z art. 35 ustawy Prawo oświatowe); informowania o osiągnięciach podopiecznych placówki oświatowej i podpisywania prac podopiecznych;  (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym”, 
 • na podstawie zgody w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach – m.in. zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka lub kontakt mailowy /telefoniczny z rodzicami dziecka (art. 6 ust. 1 a RODO) – „zgoda”. 

jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO: 

 • udzielenia informacji o nagłym zdarzeniu czy zaistniałym niebezpieczeństwie dotyczącym dziecka (podstawa prawna:  art. 9 ust. 2 lit. c RODO) 
 • – „gdy jest to niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą” 
 • w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – m.in. w związku z udzieleniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. g RODO) „przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym”  
 • w celu zapewnienia dzieciom właściwej opieki, odżywiana i metod wychowawczych (art. art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 155 ustawy Prawo oświatowe) 

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do wykonywania przez Administratora działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne; odmowa ich podania może wiązać się z brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji. 

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane: 

 • przez okres pobytu dziecka w placówce oświatowej (lub dłużej, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa), 
 • przez okres wykonania zadań w interesie publicznym lub do momentu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu w tym zakresie (np. do momentu wycofania upoważnienia do odbioru dziecka), 
 • przez okres obowiązywania zgody lub do momentu ewentualnego jej wycofania. 

Wycofanie zgody: 

 • może nastąpić w dowolnym momencie, 
 • nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania danych w okresie, gdy zgoda ta obowiązywała. 

Przedszkole nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

Przedszkole może udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia, bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Administratora, firmom dostarczającym oprogramowanie). Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, które wspiera jego działalność od strony płacowej, księgowej i administracyjno-prawnej, firmie świadczącej usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy itp. 

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Osobom, których dane są wykorzystywane na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym, przysługuje także prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.  

W przedszkolu wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: d.strus@eduwarszawa.pl.

Rozpowszechnianie wizerunku, stanowiącego jedynie szczegół całości (zdjęcia grupowe, zdjęcia / nagrania z wycieczek, zdjęcia / nagrania, gdzie wizerunek osoby nie stanowi głównego lub podstawowego elementu tego ujęcia), nie wymaga zgody (zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

DODATKOWA INFORMACJA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA 

Państwa dane zostały pozyskane za pośrednictwem rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Administrator będzie je przetwarzać w zakresie wskazanym w formularzu upoważnienia do odbioru dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia/numer dowodu, numer telefonu).  

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KONTRAHENTÓW 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Przedszkole Specjalne Nr 249. Dane kontaktowe Administratora: 04-359 Warszawa, ul. Kobielska 5, tel. 22 613 91 65, adres e-mail: p249@edu.um.warszawa.pl. 

Dane osobowe kontrahentów są wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy przez Administratora, w szczególności: 

 • w celu realizacji postanowień zawartej umowy o świadczenie usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)-„ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy 
 • w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy o rachunkowości, ustawy o ordynacji podatkowej  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego”, 

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji postanowień umowy przez Administratora. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne; odmowa ich podania może wiązać się z brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.  

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane: 

 • przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa nakazujących przechowywać dane. 
 • przez okres obowiązywania umowy lub do momentu jej rozwiązania/wygaśnięcia. 

Przedszkole nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

Placówka może udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Administratora). Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki jest Biuro Finansów, które wspiera jego działalność od strony płacowej, księgowej i administracyjno-prawnej.  

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

W przedszkolu wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: d.strus@eduwarszawa.pl.