tel./fax: 22 613 91 65 p249@edu.um.warszawa.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole Specjalnym Nr 249 w Warszawie.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Michał Rygiel, adres email: ps249_iod@dbfopld.waw.pl.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pana/Pani dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g (w przypadku 6 latków – obowiązek rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego) oraz art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pana/Pani dziecka będą:
  • podmioty, którym administrator Pana/Pani danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka przekazuje dane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • podmioty upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych,
  • organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  • podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych lub danych Pani /Pana dziecka następuje na podstawie Pana/Pani wniosku lub zgody,
  • inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących
 6. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe pani dziecka będą przechowywane przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola i po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i danych swojego dziecka do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu Specjalnym Nr 249 w Warszawie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich i dziecka jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.